Privacybeleid Stichting Kringloop de Graanschuur

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kringloop de Graanschuur (hierna: de Graanschuur) verwerkt van haar [bezoekers of andere geïnteresseerden].

Indien je het formulier ophaalafspraak invult of om een andere reden persoonsgegevens aan de Graanschuur verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • je  eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens die op deze website staan.

Welke gegevens verwerkt Stichting Kringloop de Graanschuur en voor welk doel:

In het kader van jouw aanmelding voor een ophaalafspraak worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
* e-mailadres
* naam
* adresgegevens
* telefoonnummer

De Graanschuur verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
* de bevestiging van de ophaalafspraak.
* je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt om onze ophaalservice te kunnen aanbieden en het dagdeel te kunnen bevestigen van de afspraak.

Bewaartermijnen:

De Graanschuur verwerkt en bewaart je persoonsgegevens als volgt:

 Je naam, telefoonnummer en emailadres, welke opgegeven voor het maken van een ophaalafspraak, worden tot uiterlijk twee jaar na de ingeplande ophaalafspraak bewaard.

Beveiligingsmaatregelen en verstrekking aan derden:

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Graanschuur passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij geven de door jou verstrekte gegevens nietdoor aan derde partijen.

Wanneer wij jouw gegevens wel aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd twee jaar na de ingeplande ophaalafspraak.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Inzagerecht of verwijdering van persoonsgegevens:

Via de klantenservice van de Graanschuur kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.  De Graanschuur zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. De klantenservice is te bereiken via de bekende contactgegevens. 

Wij helpen je natuurlijk graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarvoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerktreding en wijzigingen privacybeleid:

Deze (vernieuwde) privacyverklaring van de Graanschuur treed in werking op 25-05-2018.

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je dus om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.